Polityka prywatności aplikacji Chique na Facebooku

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W APLIKACJI Butik Chique

 1. Właścicielem aplikacji Butik Chique (dalej jako: „Aplikacja”) jest MARZENA SOBOLEWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BUTIK CHIQUE MARZENA SOBOLEWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Brzezińska 5, 05-500 Piaseczno, NIP 1131992942, REGON 383453087, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 506140084 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Dane osobowe użytkowników korzystających z Aplikacji przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”.
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Aplikacji może mieć miejsce w następujących przypadkach:
  1. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży z Usługodawcą albo też podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy z Usługodawcą.
  2. Zapewnienie użytkownikowi możliwości prawidłowego korzystania z funkcjonalności Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i tematyką.
  3. Użytkownik składa Usługodawcy reklamację, kieruje do Usługodawcy inne roszczenia wynikające z umowy sprzedaży albo to Usługodawca kieruje takie roszczenia do użytkownika.
  4. Przechowywanie danych użytkownika jest wymagane przez właściwe przepisy podatkowe.
  5. Użytkownik może również udzielić Usługodawcy odrębnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach (np. w celu otrzymania zaproszenia do wyrażenia opinii o zakupie albo w celu otrzymywania wiadomości marketingowych na adres e-mail) na zasadach określonych wyraźnie w treści danej zgody.
 4. Usługodawca za pośrednictwem Aplikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe użytkowników przekazywane podczas korzystania z Aplikacji: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy); w przypadku użytkowników, którzy dokonują zakupu na firmę: nazwa firmy i numer NIP.
 5. Poza powyższymi sytuacjami Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych użytkowników korzystających z Aplikacji, w szczególności Usługodawca nie przetwarza danych innych niż podane w pkt. 4 wyżej. Jeżeli jednak użytkownik, który dokonał zakupu, zechce skorzystać z postępowania reklamacyjnego, czy też zechce otrzymać imienny rachunek lub fakturę, to podanie dodatkowych danych może być w tym wypadku konieczne do zrealizowania uprawnień użytkownika. Dane osobowe zbierane będą w takich sytuacjach od osoby, której dane dotyczą, już poza Aplikacją, na przykład w drodze wymiany wiadomości mailowych.
 6. Administratorem danych osobowych użytkowników Aplikacji jest Usługodawca. Pełne dane Usługodawcy, w tym jego dane kontaktowe, wskazane są na wstępie niniejszej klauzuli. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Usługodawca zapewnia użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z RODO oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Każdorazowo cel, podstawa, okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę wynika z działań podejmowanych przez użytkownika w Aplikacji. Usługodawca może przetwarzać dane użytkownika w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez okres zgodnie z poniższą tabelą:

 

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży albo podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (umowa)

Okres: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania lub wygaśnięcia w inny sposób obowiązku prawnego wynikającego z umowy zawartej przez użytkownika z Usługodawcą.

Realizacja uprawnień użytkownika wynikających z umowy sprzedaży w zakresie reklamacji

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (umowa)

Okres: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania lub wygaśnięcia w inny sposób obowiązku prawnego wynikającego z umowy.

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Okres: dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Usługodawcy przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Usługodawca kieruje do użytkownika roszczenia wynikające z umowy lub broni się przed roszczeniami zgłaszanymi przez użytkownika

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes)

Okres: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Usługodawcę, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Usługodawcę działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia sześć lat).

Umożliwienie użytkownikom korzystania z funkcjonalności Aplikacji oraz zapewnienie jej prawidłowego działania

Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (umowa)

Okres: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania lub wygaśnięcia w inny sposób obowiązku prawnego wynikającego z umowy o korzystanie z funkcjonalności Aplikacji wiążącej użytkownika z Usługodawcą (np. do czasu usunięcia konta użytkownika w Aplikacji).

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z użytkownikiem korzystającym z tej Aplikacji oraz realizacji pozostałych celów przetwarzania wskazanych wyżej, może być konieczne korzystanie przez Usługodawcę z usług podmiotów trzecich oraz przekazanie im danych osobowych tego użytkownika. Przekazanie danych przez Usługodawcę nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych poniżej odbiorców lub kategorii odbiorców – Usługodawca przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Usługodawcę, choćby pośrednio (np. za pomocą stosowanych wtyczek społecznościowych), do państwa trzeciego z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonych standardowych klauzul ochrony danych. Usługodawca zapewnia, że osoba, której dane dotyczą, ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Usługodawca przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 3. Usługodawca korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Usługodawcę następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki

 

 

 1. dostawcy usług zaopatrujący Usługodawcę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Usługodawcy prowadzenie działalności gospodarczej oraz Aplikacji, w tym dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, dostawcy usług udzielający Usługodawcy pomocy technicznej w zakresie obsługi i konserwacji Aplikacji itd.
 2. Facebook Ireland Ltd. udostępniający wtyczki społecznościowe pozwalające na integrację Aplikacji z serwisem Facebook (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook). Usługodawca, umożliwiając użytkownikowi logowanie do Aplikacji przez Facebooka, gromadzi i udostępnia dane osobowe użytkownika korzystającego z Aplikacji do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach w Aplikacji – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług).
 1. Dane użytkownika Aplikacji nie podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania danych, w tym profilowaniu.
 2. Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane za pośrednictwem Aplikacji, przysługują następujące uprawnienia:
  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Usługodawcę na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Usługodawcę, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Usługodawcy w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi na wstępie niniejszej klauzuli.
 4. Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Poza tym Aplikacja udostępniana jest na platformie Bubble.io, która należy do zewnętrznego podmiotu trzeciego w stosunku do Usługodawcy i posiada własne, odrębne regulaminy i zasady przetwarzania danych użytkowników. Mając to na uwadze, Usługodawca namawia, by po przejściu na inne strony lub aplikacje zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplikacji udostępnianej przez Usługodawcę oraz danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Usługodawcę do wskazanych powyżej celów.